เพลงมาร์ชกองทัพบก

เพลงมาร์ช นศท.

เข้าสู่ระบบE-learning หน่วยในกองทัพบก


 โรงเรียนทหารราบ

 โรงเรียนทหารม้า

 โรงเรียนทหารปืนใหญ่ 

 โรงเรียนทหารช่าง

 โรงเรียนทหารสื่อสาร

 โรงเรียนข่าวทหารบก

 โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

 โรงเรียนกิจการพลเรือน

 โรงเรียนทหารสารบรรณ

 โรงเรียนทหารการเงิน

 โรงเรียนทหารพลาธิการ

 โรงเรียนทหารสารวัตร

 โรงเรียนทหารขนส่ง

 โรงเรียนทหารสรรพาวุธ

 โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก

 โรงเรียนเสนารักษ์

 โรงเรียนทหารการสัตว์

 โรงเรียนสงครามพิเศษ

 โรงเรียนการบินทหารบก

 โรงเรียนนายสิบทหารบก

 โรงเรียนการกำลังสำรอง

 ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร

 ศูนย์บริการความรู้ด้าน IT ศทท.

 พัน.สร.1 พล.1 รอ.

 ศูนย์ e-learning กองทัพบ

จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วีดีทัศน์ประวัติศาสตร์ชาติไทยสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

Counter
ความรู้เกี่ยวกับ ASEAN


                     


ระเบียบและคำสั่งฯ

ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการเปิด-ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554 ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการรับสมัคร 55

 - ผนวก  ก-ง ประกอบระเบียบ ระเบียบรับสมัคร ฯ พ.ศ.2555
 - ระเบียบ นรด. เปิด - ปิดฯ ปี 2554

ระเบียบ นรด. ว่าด้วยสิทธิและการขอใช้สิทธิ 54 ระเบียบ นรด ปกครอง ฝึก สอบ พ.ศ.2555

 - ระเบียบสิทธิและขอใช้สิทธิ นศท.พ.ศ.2554 ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการปกครอง การฝึกและการสอบ

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 54 ระเบียบ นรด. ว่าด้วยเครื่องหมายพิเศษ ผกท.54

 - ระเบียบ ทบ. ผกท พ.ศ.2554 เครื่องหมายของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 11
ระเบียบ นรด เครื่องหมายพิเศษ ผกท พ.ศ.2554

ระเบียบ นรด. ว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์ ผกท.53 ระเบียบ นรด. ว่าด้วยอุดมการณ์ นศท.54

 - ระเบียบกองทุน ผกท. และ นศท ระเบียบอุดมการณ์ นศท.

ระเบียบ นรด. ว่าด้วย บัตรประจำตัว ผกท.54 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยเครื่องหมายปีกโดดร่มพาราเซล 34

 - ระเบียบ นรด.ว่าด้วย บัตร ระเบียบ ทบ..กระโดดร่มพาราเซล 54

คำสั่ง นรด.ที่ 47_2555  ลง 21 ก.พ.55

 - คำสั่ง
 - ปีกพาราเซลล์ชั้นที่ 1

ขอนแก่น เมืองแห่งภูมิปัญญาผ้าไหม


     ผ้าไหมไทย  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมการแต่งกายที่สืบสานกันมากว่า 3,000 ปีมาแล้วโดยมีแหล่งสำคัญอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ขยายไปยังภาคเหนือตอนบน จนปัจจุบันได้แพร่กระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งมีความแตกต่างกันในลวดลายตามเชิงความคิดและวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงฟื้นฟูไหมไทย วัสดุธรรมชาติที่ทรงคุณค่าทางเศรษฐกิจ คงไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าเส้นใยไหมที่ทำให้ได้สิ่งทอที่สวยงาม ดังเช่นผ้าไหมไทยที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนมีชื่อเสียงลือไปทั่วโลก การผลิตไหมในประเทศไทยได้เริ่มพัฒนาขึ้น เมื่อรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นยุคแห่งการฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหม และทอผ้าไหม จนปัจจุบันการผลิตไหมในประเทศไทยเป็นการสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชากร

แนวคิด ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก


  

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIO GAS ของ ศฝ.นศท.มทบ.๒๓
    โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า (BIOGAS) เพื่อให้สามารถลดปริมาณขยะเปียกและเศษวัชพืชของหน่วย  โดยนำมาหมักเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายมาตรการลดการใช้กระแสไฟฟ้า   และพลังงานทดแทนของกองทัพบก  โดยได้ต่อไฟฟ้าเข้ากับตัวอาคารสนามยิงปืนที่จัดสร้างขึ้น นอกจากนี้หน่วยยังได้กันพื้นที่ จำนวน ๕๖๕ ไร่  ในอุทยานการฝึกเฉลิมพระเกียรติ เสนอต่อ ทบ. เพื่อรองรับโครงการพลังงานทดแทนจากโซล่าห์เซลล์


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โสกส้มกบ
    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โสกส้มกบ  หน่วยได้ขยายผลโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ  บ้านโสกส้มกบ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ที่หน่วยรับผิดชอบ ในพื้นที่อุทยานการฝึกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้เป็นศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกำลังพล นศท.และประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

เอกสารและบทความ ความรู้ทางทหาร

- พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
- บทเรียนพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
- ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
- พระราชบัญญัติ กฏอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗

เอกสารและบทความ แนวทางการปฏิบัติงาน

- PMQA
- นโยบาย ผบ.ทบ
- นโยบาย มทภ.2
- รปจ.ของหน่วย
      - รปจ.
      - หมายเลขโทรศัพท์ ผกท.
      - ปฏิทิน  ฝธก.
      - นปส.
      - ปฏิทิน ฝตก.
      - งานหน่วยฝึกตามวงรอบ
      - ปฏิทิน ฝสน.
      - ปฏิทิน ศฝ.นศท.มทบ.23
      - ส่วนการศึกษา

เอกสารและบทความ ความรู้ด้านวิชาชีพ

โครงการพระราชดำริ โสกส้มกบ
- เศรษฐกิจพอเพียง

   

เอกสารและบทความ อื่นๆ

- ความรู้ทั่วไป
- ประวัติศาสตร์ชาติไทย
- ยาเสพติด
อุดมการณ์ภายในหน่วยทหาร
หนังสือประวัติพระพุทธรูป
หนังสือประวัติศาสคร์

     
     ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก <เพื่อผืนดินไทย>