เข้าสู่ระบบจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อื่นๆ

วีดีทัศน์กษัตริย์ผู้กล้า

แนวคิดตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของกองทัพบก

วีดีทัศน์ประวัติศาสตร์ชาติไทย

อาเซียน คืออะไร??อาเซียน คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) โดยการจัดตั้งในครั้งแรกมีจุดประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องสันติภาพ,ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก

โดย อาเซียน ได้ก่อตั้งขึ้นโดย ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง 5 ประเทศคือ

1.ไทย โดย พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีต่างประเทศ)
2.สิงคโปร์ โดย นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต่างประเทศ)
3.มาเลเซีย  โดย ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ)
4.ฟิลิปปินส์ โดย นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศ)
5.อินโดนีเซีย โดย นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศ)

ต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มเติม คือ  8 ม.ค.2527 บรูไนดารุสซาลาม, 28 ก.ค. 2538  เวียดนาม, 23 ก.ค. 2540 สปป.ลาว และ พม่า, 30 เม.ย. 2542 กัมพูชา ให้ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ


คำขวัญอาเซียน คือ หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งอัตลักษณ์, หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)

เอกสารและบทความ ความรู้ทางทหาร

- พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
- บทเรียนพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
- ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
- พระราชบัญญัติ กฏอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗

เอกสารและบทความ แนวทางการปฏิบัติงาน

- PMQA
- นโยบาย ผบ.ทบ
- นโยบาย มทภ.2
- รปจ.ของหน่วย
      - รปจ.
      - หมายเลขโทรศัพท์ ผกท.
      - ปฏิทิน  ฝธก.
      - นปส.
      - ปฏิทิน ฝตก.
      - งานหน่วยฝึกตามวงรอบ
      - ปฏิทิน ฝสน.
      - ปฏิทิน ศฝ.นศท.มทบ.23
      - ส่วนการศึกษา

เอกสารและบทความ ความรู้ด้านวิชาชีพ

โครงการพระราชดำริ โสกส้มกบ
- เศรษฐกิจพอเพียง

   

เอกสารและบทความ อื่นๆ

- ความรู้ทั่วไป
- ประวัติศาสตร์ชาติไทย
- ยาเสพติด
อุดมการณ์ภายในหน่วยทหาร
หนังสือประวัติพระพุทธรูป
หนังสือประวัติศาสคร์